Skip to content

Setup blog cá nhân Astro và Github page

Posted on:October 8, 2023 at 12:00 AM

Trang này hiện tại đang được build với Astro v3 và deploy lên trên Github Page. Bài viết này là hướng dẫn và cũng là note cho mình về cách setup một trang Github Page với Astro, mong nó sẽ ít nhiều giúp ích các bạn hoặc để gợi ý lại mình sau này.

Table of contents

Open Table of contents

Chuẩn bị

Bắt đầu

Mình sẽ dùng Astro template astro-paper , vào repo astro-paper dùng template

use-template

Tên repo mới phải dùng với định dạng <github_account>.github.io (vd: tranlehaiquan.github.io).

Bật Github Page và dùng Github Actions để deploy

Chúng ta sẽ host blog dùng Github Page và thông qua Github Action. Đầu tiên phải bật phần github page ở repo -> Setting -> Pages -> Build and deployment -> Source chọn Github Actions.

Sau đó tạo 1 file Actions:

# Sample workflow for building and deploying an Astro site to GitHub Pages
#
# To get started with Astro see: https://docs.astro.build/en/getting-started/
#
name: Deploy Astro site to Pages

on:
 # Runs on pushes targeting the default branch
 push:
  branches: ["master"]

 # Allows you to run this workflow manually from the Actions tab
 workflow_dispatch:

# Sets permissions of the GITHUB_TOKEN to allow deployment to GitHub Pages
permissions:
 contents: read
 pages: write
 id-token: write

# Allow only one concurrent deployment, skipping runs queued between the run in-progress and latest queued.
# However, do NOT cancel in-progress runs as we want to allow these production deployments to complete.
concurrency:
 group: "pages"
 cancel-in-progress: false

env:
 BUILD_PATH: "." # default value when not using subfolders
 # BUILD_PATH: subfolder

jobs:
 build:
  name: Build
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
   - name: Checkout
    uses: actions/checkout@v3
   - uses: pnpm/action-setup@v2
    with:
     version: 8
   - name: Setup Pages
    id: pages
    uses: actions/configure-pages@v3
   - name: Install dependencies
    run: pnpm install
    working-directory: ${{ env.BUILD_PATH }}
   - name: Build with Astro
    run: |
     pnpm run build
    working-directory: ${{ env.BUILD_PATH }}
   - name: Upload artifact
    uses: actions/upload-pages-artifact@v2
    with:
     path: ${{ env.BUILD_PATH }}/dist

 deploy:
  environment:
   name: github-pages
   url: ${{ steps.deployment.outputs.page_url }}
  needs: build
  runs-on: ubuntu-latest
  name: Deploy
  steps:
   - name: Deploy to GitHub Pages
    id: deployment
    uses: actions/deploy-pages@v2

Giải thích về Github Action bao gồm 2 jobs:

Sau khi lưu xong file, vào phần Actions -> Deploy Astro site to Pages -> Run workflow

Cuối cùng